Privātuma politika

Šīs Biomatrice.lv, privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu apstrādes nolūki

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai paši, vai iesaistot sadarbības partnerus, organizētu un nodrošinātu pasākumu norisi. Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat pieteikuma anketā, piesakot savu dalību mūsu organizētajam pasākumam, kā arī informācijas izsūtīšanai par Jums, iespējams, interesantiem pasākumiem, un tie ir:

  • vārds un uzvārds;
  • personas kods vai identifikators;
  • kontaktinformācija ( e-pasta adrese, tālruņa numurs);
  • bankas dati.

Vārds, uzvārds, personas kods vai identifikators nepieciešams ierakstam apliecībā vai sertifikātā, kas apliecina Jūsu dalību pasākumā. Kontaktinformācija – lai ar Jums sazinātos par pasākuma norisi – atgādinātu par tuvojošos pasākumu, ziņotu par izmaiņām, piemēram, ja pasākums tiek atcelts vai mainīti pasākuma norises laiks vai vieta. Bankas dati – lai sagatavotu rēķinu par dalību pasākumā.

No mūsu informatīvajiem e-pastiem varat atteikties, mūs par to informējot uz e-pastu: biomatrice@inbox.lv .

Dalība mūsu organizētajos pasākumos ir brīvprātīga.

Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu – datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem’.

Jūsu personas dati tiek glabāti, kamēr nav atsaukta Jūsu piekrišana personas datu apstrādei.”

Mēs neizpaužam trešajām personām Jūsu datus, izņemot:

  • ja informācijas sniegšanu trešajām personām, valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm paredz normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
  • ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
  • ja esat devis nepārprotamu piekrišanu, kas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Kā tiek aizsargāta Jūsu informācija?

Mēs vienmēr aizsargāsim Jūsu informāciju un veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

Piekļuve Jūsu personas datiem ir pieejama tikai tiem darbiniekiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama tā darba pienākumu izpildei. Mēs izvēlamies tikai uzticamus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus.

Jūsu tiesības

Normatīvajā regulējumā personas datu aizsardzības jomā Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi:

– Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt informāciju par personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums.

– Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot.

– Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa mums turpināt apstrādāt Jūsu datus.

– Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu datu apstrādei, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Biomatrice.lv, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa mums saglabāt datus līdz tam paredzētajam termiņam.

– Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa mums turpināt apstrādāt Jūsu datus noteiktā apjomā.

– Datu pārnese

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam personas datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas datus, ko esat sniedzis mums uz piekrišanas pamata vai līguma izpildei, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti.

-Sūdzēties

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja Jūsu personas datu aizsardzība tiek parkāpta.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, varat sazinieties ar mums pa e-pastu biomatrice@inbox.lv.